دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/6/6 پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )

تاریخ شروع: 1397/6/3 آواز(علیرضا عبد الکریمی)(شنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/7 ویلنسل(محمد غلامی)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/4 قانون(آنیتا هراتی)(دوشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/7 ویلن(رویا حیرت پور)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/7 تار(آرش احمدی نسب)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/6 کاخن(حمید رضا فتاحی)(سه شنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/3 ویلن(سیاوش احمدی نسب)(شنبه و پنجشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/6/1 گیتار(پیام الهیاری)(پنجشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.